Regulamin

§ I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego WinoToskanii;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://winotoskanii.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy WinoToskanii a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ II. Właściciel Sklepu

 1. Właścicielem sklepu jest Toscana sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 6D/23, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 5993174741, REGON: 361244604.
 2. Toscana sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000552929.

§ III. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://winotoskanii.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 3. Sklep WinoToskanii posiada w ofercie wina legalnie sprowadzone na rynek polski. Sprzedaż odbywa się w sklepie stacjonarnym w Gorzowie Wielkopolskim, a w przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną, telefoniczną lub korespondencyjną realizacja odbywa się poprzez w/w sklep.
 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z naszą firmą i wyrażeniem zgody na przetwarzane danych osobowych.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa WinoToskanii zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

§ IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 2. WinoToskanii może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez WinoToskanii za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię WinoToskanii,
  • osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody WinoToskanii,
  • wydanie towaru odbywa się w czasie i miejscu uzgodnionym miedzy sprzedawcą a Kupującym przez przewoźnika lub kuriera. Kurier może sprawdzić pełnoletniość i trzeźwość osoby odbierającej przesyłkę.
 3.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla WinoToskanii,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://winotoskanii.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest złożenie przez Kupującego oświadczenia, że ma ukończone 18 lat.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych (pola wymagane oznaczone są *.), wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z WinoToskanii Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Standardowo wystawiamy paragon fiskalny, a na życzenie fakturę VAT.
 10. Dokonujący zakupów automatycznie deklarują zapoznanie się i akceptacje całości regulaminu.

§ VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Wydanie towaru odbywa się w czasie i miejscu uzgodnionym miedzy sprzedawcą a Kupującym przez przewoźnika lub kuriera. Kurier może sprawdzić pełnoletniość i trzeźwość osoby odbierającej przesyłkę.
 3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Firm kurierskich UPS i InPost
  • Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Delikatesy włoskie WinoToskanii ul. Garbary 6, 66-400 Gorzów Wlkp. Polska
 4. Koszty dostawy pokrywa zamawiający. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Koszty wysyłki.
 5. Termin realizacji dostawy wynosi: czas realizacji zamówienia e-sklepu: maks. 24h, czas dostawy przez przewoźnika: maks. 48h i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://winotoskanii.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Przy odbiorze przesyłki od kuriera proszę o dokładne sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kupujący może odmówić przyjęcia paczki lub przyjąć paczkę i sporządzony przez kuriera na miejscu protokół szkodowy. Oryginał protokołu proszę oddać kurierowi.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

§ VII. Metody płatności

 1. Informacje dotyczące metod płatności dostępne są na stronie Sposoby płatności i prowizje.

§ VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy dostępne są na stronie Odstąpienie od umowy.

§ IX. Reklamacje

 1. WinoToskanii podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Zwrot towaru podlegającego reklamacji należy dokonać na własny koszt, który będzie zwrócony w przypadku uznania reklamacji. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej wszelki koszty pokrywa Kupujący.
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WinoToskanii o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Toscana sp. z o.o., Garbary 6, 66-400, Gorzów Wlkp., lub pocztą elektroniczną na e-mail: sklep@winotoskanii.pl
 5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 6. WinoToskanii zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ X. Polityka prywatności

 1. Informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych, jakimi kieruje się sklep internetowy WinoToskanii dostępne są na stronie Polityka prywatności.

§ XI. Promocje

Promocje dla stałych klientów:

 1. Stały klient - konto użytkownika sklepu internetowego WinoToskanii o statusie "stały klient".
 2. Warunki otrzymania statusu "stały klient":
  • posiadanie konta użytkownika sklepu, które można zarejestrować przez formularz na stronie rejestracja lub podczas składania zamówienia
  • zapisanie się do newslettera
  • złożenie zamówienia lub kilku zamówień w sklepie internetowym WinoToskanii jako zalogowany użytkownik o łącznej wartości minimum 2000 PLN w ciągu 12 miesięcy - nie wliczając kosztów transportu i opłat dodatkowych
 3. Po spełnieniu warunków z pkt. 2 administrator sklepu przyznaje użytkownikowi status "stały klient".
 4. Bonusy dla kont o statusie "stały klient"
  • 5% rabatu na asortyment z kategorii: kawa
  • 10% rabatu na pozostały asortyment
 5. Rabat dotyczy jedynie zamówień złożonych na sklepie internetowym WinoToskanii
 6. Status "stały klient" zostaje przydzielony na okres 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia. Użytkownik widzi aktualne ceny produktów uwzględniające przyznany rabat po zalogowaniu się na swoje konto.
 7. Warunkiem przedłużenia ważności statusu jest złożenie następnego zamówienia o dowolnej kwocie w okresie ważności statusu. Po dokonaniu zamówienia ważność statusu "stały klient" zostaje przedłużona przez Administratora o kolejne 6 miesiący licząc od daty złożenia ostatniego zamówienia.
 8. Po wygaszeniu statusu "stały klient", rabaty z pkt. 4 nie obowiązują. Aby ponownie otrzymać status "stały klient" po jego wygaszeniu należy spełnić takie same warunki jak klienci, którzy nigdy prędzej nie mieli tego statusu przydzielonego (pkt. 2).

Darmowa przesyłka dla większych zakupów:

 1. Dla każdego zamówienia powyżej 200 PLN nie zostaje naliczona opłata za wysyłkę kurierem.

§ XII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WinoToskanii a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WinoToskanii a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę WinoToskanii.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel